0616989127 Skontaktuj się z nami w godzinach: 9-17
Język

Regulamin
Sklep internetowy Shamanka, dostępny pod adresem internetowym Shamanka.nl ​prowadzony jest przez Magdalenę Hoinkis prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą "Shamanka", wpisaną do Kamer van Kophandel prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, KvK – 71367071.
Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§1. Definicje
​Konsument ​- osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.​Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą "Shamanka", wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki,
BTW (VAT) – NL 002519505B24 ,
KvK numer – 71367071

Klient ​- każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.Przedsiębiorca ​- osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
Sklep ​- sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.Shamanka.nl
Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Regulamin ​- niniejszy regulamin Sklepu.Zamówienie ​- oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
Formularz rejestracji ​- formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
Koszyk ​– element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
Produkt ​- dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§2. Kontakt ze SklepemAdres Sprzedawcy: 4264KG Veen, Veensesteeg 23 Nederland
Adres e-mail Sprzedawcy: shamanka@shamanka.nl
Numer telefonu Sprzedawcy: 0616989127
Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: NL72INGB0008312303
Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach od 11-19
§3. Wymagania techniczne
Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
włączona obsługa plików cookies.
§4. Dostawa

Sprzedawca rozpoczyna realizację zamówienia w chwili dokonania płatności przez Kupującego.
Wysyłka towaru jest realizowana w terminie 24 godzin od rozpoczęcia realizacji zamówienia.Zamówiony towar dostarczany jest pod adres Kupującego wskazany w podczas składania zamówienia.
Dostawa realizowana jest na terytorium Holandii, Belgii, Niemiec i Francji.
Dostawa następuje tylko w dni robocze.
Sprzedawca dokonuje wysyłki w jeden z następujących sposobów, za pośrednictwem:
Post NLWraz z towarem Kupującemu dostarczany jest dowód sprzedaży towaru.
Na życzenie Kupującego Sprzedawca doręcza Kupującemu fakturę.
Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu towar wolny od wad.

§5. Zakładanie Konta w Sklepie
Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres mailowy, numer telefonuZałożenie Konta w Sklepie jest darmowe.
Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w §3.
§6. Zasady składania Zamówienia
W celu złożenia Zamówienia należy:

zalogować się do Sklepu ​(opcjonalnie),
wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk “Do koszyka” ​(lub równoznaczny),​
zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia zamówienia bez rejestracji,
jeżeli wybrano możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem §8 pkt 3.
§7. Oferowane metody dostawy oraz płatności

Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
Przesyłka kurierska,
Odbiór osobisty dostępny pod adresem: 4283JN Giessen, Productiestraat 34.
Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
Płatność przy odbiorze
Płatność przelewem na konto sprzedawcy: NL72INGB0008312303 w tytule proszę wpisać numer zamówienia.
Płatności elektroniczne: iDeal, płatność kartą, płatność PayPal, Płatność Klarna Pay Later.
Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowanych metod płatności znajdują się na stronie Sklepu.

§8. Wykonanie umowy sprzedażyZawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z §7 Regulaminu.
Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi
stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy
Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.W przypadku wyboru przez Klienta:

płatności przelewem, płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2-ch dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 2. dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.
Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu.
O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.
Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce “Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

§9. Reklamacja i gwarancja

Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
Bardzo proszę o dokładne upewnianie się przed zakupem produktu, gdyż zwrotów nie przyjmujemy.
Jedynym wyjątkiem, jest zniszczony (wylany, roztargany, zgnieciony) w takich przypadkach proszę o zrobienie zdjęć i kontakt ze mną na adres mailowy: shamankashamanka.nlTowary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres: Shamanka, Veensesteeg 23, 4264KG Veen.

§10. Dane osobowe w Sklepie internetowymAdministratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.§11. Postanowienia końcowe

Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim i angielskim
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami §6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta. Ceny podane w Sklepie są podane w Euro i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.
Przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Kupującego ma na celu prawidłową realizację zamówień oraz dostawę towaru.
Za wyraźną zgodą Kupującego Sprzedawca może przetwarzać jego dane osobowe w celach informacyjnych oraz marketingowych.

Tax and 1,95€ shipping cost included to all prices.

Trusted Shops certified

Shipping methods:

Payment methods: